Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň ady:Suzhou Quanhua Biomaterial Co., Ltd. / Suzhou Suyuan I / E Co., Ltd.
Locationerleşýän ýeri:3 # Bina, No. 8 Muxu dong ýoly, Mudu şäherçesi, Wuzhong etraby, Suzhou, 215101, Jiangsu welaýaty, Hytaý Hytaý
Sebit:10,000 inedördül metr
/ Urt / Sebit:Hytaý materigi
Döredilen ýyl:2006
Işgärleriň jemi:126 (2021-nji ýylyň ahyryna çenli)
Ualyllyk girdeji:20,000,000- 30,000,000 ABŞ dollary (ortaça)
Zawodyň şahadatnamasy:ISO9001, ISO14001, ISO22000
Material we kesiş şahadatnamasy:BPI (ASTM D6400), DIN CERTCO (EN 13432), OK Compost, DMP, HACCP, BRC

Gözegçilik markasy:Silliker, NSF, SGS, Costco, Interket, V_Trust ekt.

Suzhou QUANHUA Biomaterial Co., Ltd.(www. Italiýa, Daniýa, Germaniýa, Kanada, Gollandiýa, Rumyniýa, Singapur, Koreýa we ş.m.

Thehli garyndylar bir gezek ulanylýar, biodegrirlenip bilner we kompost edilip bilner.Çig mal sowuk gaplar üçin niýetlenen PLA (Polilaktik kislota ýa-da polilaktid) we has ýokary ýylylyk ulanýan önümler üçin döredilen CPLA ýa-da TPLA (Kristal PLA).Thehli önümler täjirçilik ýa-da senagat kompost desgalarynda 100% kompost bolýar.

Önümçilik liniýasy

“Quanhua” kompaniýasynyň 4 sany ösümlik binasy bar, hersi dürli önümçilik liniýalary bilen oňat enjamlaşdyrylan.Çig mal almak üçin 1 granulasiýa önümçilik liniýasy;Gurallar we täze galyplar üçin 1 galyplaýyş zawody;40 toplumly sanjym galyplaýyş maşynlary kompost pyçaklar, vilkalar, çemçe, çorbalar we ş.m. öndürmek üçin işleýär.;Dürli ýöriteleşdirilen gaplama talaplaryna esaslanyp taýýar önümleri gaplamak üçin awtomatiki gaplaýyş maşynlaryny öz içine alýan 15 gaplama çyzygy, içki gaplamak üçin PBAT + PLA filmleriniň materiallaryna bio halta almak üçin 1 ýa-da 1 salfetka we ş.m. , 1 film çap ediji;Filmleri kiçi göwrümlere bölmek üçin 1 film dilimleýji maşyn;Dia-dan PLA sypallary üçin 1 PLA ekstruziýa enjamy.5-8mm;2021-nji ýylyň oktýabr aýynda tamamlanan 1 kagyz önümçiligi liniýasy;Karton paket dizaýnynyň 1 topary ... Bir söz bilen aýdylanda, Quanhua Naturecutlery dizaýndan iberiş we satuwdan soňky hyzmatlara bir nokatly hyzmatlary berip biler.“QUANHUA Naturecutlery” bilen sargyt goýanyňyzdan soň hiç hili aladalanman hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz, sebäbi A-dan Z-a çenli hemme zady gaýtadan işläp bilerler.

4
11111
3333

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?

A1: Hawa, Quanhua 1 zawod binasy bilen 2018-nji ýylda döredilen we indi 4 zawod binasynda giňeldildi.Mundan başga-da, öňki “Suyuan” komapny 2006-njy ýyldan başlap, öz önümçiligine başlady.

2-nji sorag: CPLA Cutlery näme?

A2: CPLA çig malynyň çig maly PLA rezinidir.PLA materialy öndürilende kristallaşandan soň, 185F çenli ýokary temperatura garşy durup biler.Adaty PLA kesiji bilen deňeşdirilende, CPLA kesijileri has güýçli, ýokary ýylylyga çydamly we has owadan görnüşe eýe.

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?

A3: 30% goýum, alnan BL nusgasy boýunça galyndy;Göz astynda L / C.

4-nji sorag: 30% goýum, alnan BL nusgasy boýunça galyndy;Göz astynda L / C.

A4: Hawa, önümleriň we paketleriň ikisi-de hakyky islege görä düzülendir.

5-nji sorag: Näçe gün nusga alyp bilerin?

A5: Umuman, zawodda nusgalary taýýarlamak üçin bary-ýogy 3-5 gün gerek, käwagt şowly bolsa, derrew aksiýamyzy emele getirip bilersiňiz.

6-njy sorag: Hil gözegçiligini nädip alyp barýarsyňyz?

A6: Öýüň hiline berk gözegçilik edilýär, üçünji tarap harytlaryny barlamak kabul ederliklidir.

7-nji sorag: MOQ we gurşun wagtyňyz näme?

A7: MOQ 200ctns / element (1000pcs / ctn).Başlangyç wagty sargyt tassyklanylandan we goýum tölegi alnandan 7-10 gün soň.

8-nji sorag: Adaty galyndylaryň tertibi näme?

A8: Prototip gurallary gutarmak üçin takmynan 7-10 gün gerek.Önümçilik galyndysy gutarmak üçin takmynan 35-45 gün gerek.

9-njy sorag: PSM Cutlery kompostablemy?

A9:, ok, PSM kesikleri kompost däl.Bu täzelenip bilýän ösümlik krahmalynyň we plastmassa doldurgyjynyň birleşmesi.Şeýle-de bolsa, PSM 100% nebit esasly plastmassa üçin gowy alternatiwadyr.

10-njy sorag: CPLA önümleriniň kompost üçin näçe wagt gerek?

A10: “CPLA Cutlery” 180 günüň içinde senagat / täjirçilik kompost desgasynda kompost eder.

11-nji sorag: Önümleriňiz azyk aragatnaşygy üçin ygtybarlymy?

A11: Elbetde, BPI, DIN CERTCO we OK Kompost şahadatnamalary bilen önümlerimiziň hemmesi azyk bilen aragatnaşyk saklaýar.